19 June 2010

ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကိစၥသည္ သူမသာကိုယ္မနာဟု ဘန္ကီမြန္းက ေျပာဆို

ေတာင္ကိုရီးယား ေဒ၀ူးကုမၸဏီ၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊသဘာ၀ေရနံေျမ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကိစၥကို `သူမသာကိုယ္မနာ အေျခအေနတရပ္´ ဟုူ၍ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္က ခ်ီးက်ဴးေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့ဖူးေၾကာင္း မဇၩိမက စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သူ၏ သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏို္င္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္မႈကို ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ ေဒ၀ူးဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းအေပၚ မစၥတာဘန္၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ပိုက္လိုင္းအေပၚ ေထာက္ခံေျပာဆိုသည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေကနတ္၀ါးဆင္း (K. Natwar Singh) ကုိ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသတင္းစာမ်ား၏ အဆုိအရ အစိုးရႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္းမွာ ေဒ၀ူးကုမၸဏီက အိႏၵိယအစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတြင္ အတူပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေရးဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Gas Authority of India (Gail) ႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ONGC) က လံုး၀ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းခြဲတခုျဖစ္ေသာ ONGC Videsh တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ Press Trust of India က သတင္းေပးပို႔ရာတြင္ ဤသို႔မွတ္ခ်က္ခ်ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္သည့္ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းမ်ားကို ကိုးကားေျပာဆိုထားသည္။

`ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေဒ၀ူး-ONGC-Gail အစုစပ္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အိႏၵိယႏွင့္ ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ားအၾကား ဟိုဒ႐ိုကာဘြန္သယံဇာတအရင္း အျမစ္မ်ား ရွာေဖြေရးလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းမွာ သူမသာ-ကိုယ္မနာ အေျခအေနတရပ္သို႔ ဦးတည္သြားေစလိမ့္မည္´။

ဤသို႔ ဘန္ကီမြန္းက ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကို `သူမသာ-ကိုယ္မနာ´ဟု သေဘာတူခဲ့ျခင္းအတြက္ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည္။ ဤစီမံကိန္းမွ ရရွိလာမည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြမာ ဘီလ်ံမ်ားစြာျဖင့္ မိမိျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ရန္အတြက္ စစ္အစိုးရကို လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ေစလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။

ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းကုိ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ေရးစည္း႐ံုး လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Shwe Gas Campaign အဖြဲ႔မွ ဦး၀င္းေအာင္က မဇၩိမကို ေျပာၾကားရာတြင္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းသည္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ကုိရီးယားကုမၸဏီအတြက္သာ `သူမသာ-ကိုယ္မနာ´ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္မူ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုသည္။ လူသတ္သမား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုသာ အက်ဳိးရွိေစလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္စီမံကိန္းအား `သူမသာ-ကိုယ္မနာ´ ဟု ေျပာဆိုသည္ကို Earth Rights International အဖြဲ႔ႀကီးမွ ကိုႏိုင္ထူးကလည္း ကန္႔ကြက္သည္။ `ေရႊစီမံကိန္းသည္ ကိုရီးယား၏ ဂုဏ္သတင္း၊ ေဒ၀ူးကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္းတို႔ကို ပ်က္စီးေစလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရြာသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ တိုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းကို `သူရံႈး-ကိုယ္ရံႈး´ အေျခအေနဟုသာ ေျပာခ်င္ပါသည္။ သဘာ၀သယံဇာတၾကြယ္၀မႈအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲပံုကို စစ္အစိုးရက လံုး၀ဥႆံု ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳလွ်င္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မည့္အစား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳလွ်င္ ေရႊစီမံကိန္းသည္ ေဘးဒုကၡအႏၱရာယ္ႀကီးသာ ျဖစ္လိမ့္မည္´ ဟု သူက ေျပာသည္။

Inner City Press မွ သတင္းေထာက္တဦးက ေဒ၀ူးကုမၸဏီ၏ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းအေပၚ သူ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး မွတ္ခ်က္တစံုတရာေပးျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ အဆိုပါ သတင္းေထာက္ မက္သယူးရပ္ဆဲလီး (Matthew Russell Lee) ကပင္ ဇြန္လ ၉ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ဘန္ကီးမြန္း၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Farhan Haq ကို ေရႊစီမံကိန္းအေပၚ ဘန္ကီမြန္းက `သူမသာကိုယ္မနာ´ စီမံကိန္းဟု ယခုထိ ယံုၾကည္ေနဆဲရွိေသးသလားဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ Haq က အေျဖေပးႏိုင္ရန္ ေမးျမန္းၾကည့္ပါမည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ တပတ္အၾကာတြင္ မဇၩိမက ထပ္မံေမးျမန္းခဲ့ရာ ဤအေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျဖမေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ေႏြရာသီက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္လည္း မစၥတာဘန္ကီမြန္းသည္ သူတခုခု လုပ္ေနေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္သာ စိတ္မပ့ါတပါျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ စစ္အစိုးရကလည္း သူ႔ကို အထိန္းသိမ္းခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မေပးဘဲ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ဘန္သည္ ကမၻာ့နာမည္အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရန္ အတင္းအက်ပ္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရ စိတ္ဆိုးၿပီး ကိုရီးယားစက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးပါသည့္ စီမံကိန္း ပ်က္ျပားသြားမည္ကို စိုးရိမ္ကာ မေျပာဘဲေနခဲ့သည္ဟုလည္း ျမန္မာအတိုက္အခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပားက ယံုၾကည္ၾကသည္။

ဘန္၏ ခရီးစဥ္အၿပီး ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာအၾကာတြင္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ (Jim Webb) ကုိမူ အထိန္းသိမ္းခံ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းတြင္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက အနည္းစု လုပ္ငန္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေဖာ္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ကာ ေဒ၀ူး ကုမၸဏီကမူ အဓိက အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္ ရွိေနသည္။

ဤစီမံကိန္းကို ေတာင္ကိုရီးယား၏ `ပင္လယ္ရပ္ျခား အႀကီးဆံုး စီမံကိန္း´ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ထုတ္ ကိုရီးယားသံေတာ္ဆင့္ (The Korea Herald) သတင္းစာႀကီးက ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုစီမံကိန္းမွ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ရရွိမည့္ ေငြေၾကးသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလ်ံရွိမည္ဟုလည္း အဆုိပါ သတင္းစာက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။

ဤေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ စစ္တပ္ကို ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ေျပာဆုိေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ရွိ အဆိုပါပိုက္လိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွ ဓာတ္ေငြ႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

မစၥတာဘန္ကီမြန္းသည္ မည္သည့္အခါကမွ် ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္က ရပ္စဲသြားျခင္း မရွိခဲ့ဟု ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က ကို၀င္းေအာင္၏ စိတ္ထဲတြင္ ခံစားရသည္။

သူက `ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ရွိစဥ္ကေတာ့ ေဒ၀ူးရဲ႕ ေရႊဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ သူဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ ျမန္မာျပည္သားေတြဆီက ခုိးယူထားတဲ့ ေျမေပၚမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမယ့္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာေပမယ့္လည္း ကိုရီးယားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို စိန္ေခၚလုပ္ကိုင္ရမယ့္ ကိစၥေတြကို သူ၀န္ေလးေနရတာဟာ ဒီကိစၥက အေတာ္မ်ားမ်ားပါမယ္လို႔ က်ေနာ္ အေသအခ်ာ ယံုၾကည္ပါတယ္´ ဟု ေျပာသည္။

ဥဇဘက္ကစ္စတန္ႏိုင္ငံ အာဏာရွင္ အစၥလမ္ကာရီေမာ့ဗ္ (Islam Karimov) ႏွင့္ မစၥတာဘန္တို႔ တရင္းတႏွီးရွိေနျခင္းႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံက အဆုိပါ အလယ္အာရွႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းတို႔ တိုက္ဆိုင္ေနျခင္းကိုလည္း ကို၀င္းေအာင္က ေထာက္ျပသည္။ ေဒ၀ူးအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီအျပင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုရီးယား ဓာတ္ေငြ႔ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Kogas)၊ ကိုရီးယား အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း (KNOC) တုိ႔ကလည္း ဤယခင္ဆိုဗီယက္သမၼတ ႏိုင္ငံေဟာင္း၏ စို႔စို႔ပို႔ပို႔ရမည့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာစီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။

ဥဇဘက္ကစၥတန္အာဏာရွင္ ကာရီေမာ့ဗ္ ကို သူ႔ကိုဆန္႔က်င္သူ အမ်ားအျပားအား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ကြပ္မ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆိုထားၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဥဇဘက္ကစၥတန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ခေရ႕မာေရး (Craig Murray) က ေသမႈေသခင္း အစီရင္ခံစာတရပ္ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ကြယ္လြန္သူ အတုိက္အခံတဦးကို ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက အရွင္လတ္လတ္ ေရေႏြးကန္ထဲခ်၍ သတ္ပစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ကုလေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လက္ပြန္းတတီး လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနေသာ ထင္ရွားသည့္ ဥဇဘက္ AIDS ေရာဂါ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတဦးကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားသည့္ကိစၥအား ဧၿပီလအတြင္း ဘန္ကီမြန္း သြားေရာက္စဥ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ရွိမရွိကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဟတ္က မေျဖႏိုင္ျခင္းအတြက္ သူ အထူးစိတ္ပ်က္မိသည္ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။ ထိုတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ  မက္ဆင္ပိုေပါ့ (Maxim Popov) ကို ကုလရံပံုေငြျဖင့္ AIDS ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည့္အတြက္ `ေဖာက္ျပန္သည့္ လူမႈအျပဳအမူမ်ား´ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ  ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

မက္ဆင္ပိုေပါ့ ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားသည္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ဦးစားေပးစာရင္းတြင္ လံုး၀ပါ၀င္ျခင္း မရွိဟု ကို၀င္းေအာင္က ယံုၾကည္ေနသည္။ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဘန္ကီမြန္းသည္ ဆိုးလ္ႏွင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားစက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို အထူးဦးစားေပး ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံက အႀကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေအာင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု သူက ဆုိသည္။

`ဘန္ကီမြန္းက သူ႔ကိုယ္သူ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးလို႔ အခုထိ ထင္ေနတုန္းပဲဆိုတာ ရွင္းေနတာပဲ။ မက္ဇင္ပိုေပါ့လို လူေတြ ခံစားေနရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡအေၾကာင္း သြားေျပာလို႔ ဥဇဘက္အာဏာရွင္ႀကီးနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ပ်က္သြားမွာမ်ဳိး သူက အျဖစ္မခံနိုင္ဘူး။ ဒီလူက AIDS ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ကုလရံပံုေငြ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ထုတ္တဲ့ စာေစာင္ေတြကို ျဖန္႔ေ၀မိလို႔ အေၾကာက္လြန္ေရာဂါ ရေနတဲ့ စစ္အစိုးရက ေထာင္ခ်လိုက္တာ´ ဟုလည္း ကို၀င္းေအာင္က ေျပာသည္။

`ဘန္ကီမြန္းနဲ႔ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ သူ႔အတြက္ ကိုရီးယား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားက လူ႔အခြင့္အေရးထက္ ပိုအေရးပါတယ္။ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္နဲဲဲ႔ သူေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းကိုၾကည့္ရင္ သူလိုလူဟာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးကို ဦးစီးဦးရြက္ျပဳရတဲ့ေနရာနဲ႔ မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုတာ သိပ္ထင္ရွားတယ္။ သူက တကယ့္ကို ကုလအဖြဲ႔ႀကီးအတြက္ သိကၡာက်စရာဘဲ´ ဟု သူက ေျပာဆိုလုိက္သည္။
(မဇၥ်ိမမွတဆင့္)

No comments:

Post a Comment

မည္သည္႕အၾကံေပးစာကုိမဆုိ ေဝဖန္စာကုိမဆုိ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားအင္၊အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.