13 November 2009

အိႏၵိယ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ အေရွ႕ေမွ်ာ္ မူဝါဒကို ထင္ရွားေသာ အိႏၵိယသတင္းစာဆရာတဦးက မီးေမာင္းထုိးျပ


အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ `အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒ´ ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ရန္လိုၿပီး စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မိမိတို႔၏ ေထာက္ခံမႈအေပၚ အခိုင္အမာ ရပ္တည္သင့္သည္ဟု ထင္ရွားေသာ အိႏၵိယသတင္းစာဆရာတဦးက သူ၏ အသစ္ထုတ္ေဝလိုက္ေသာ စာအုပ္သစ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အိႏၵိယ၏ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ လက္ေတြ႔အက်ဳိးဆက္မ်ားကို မည္သုိ႔မည္ပံု မ်က္စိေမွာက္သြားသည့္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အၾကီးတန္း သတင္းစာဆရာတဦးႏွင့္ သုေတသီပညာရွင္တဦးျဖစ္သူ ဆူဗီယာဘူမစ္ (Subhir Bhaumik) က သူ၏ `ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ အစြန္အဖ်ားေဒသ - အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ အက်ပ္အတည္း´ (Troubled Periphery: Crisis of India’s Northeast) ဟူသည့္ မၾကာေသးခင္က ထုတ္ေဝလိုက္ေသာ စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ဘီဘီစီ အေရွ႕အိႏၵိယသတင္းေထာက္ ဆူဗီယာဘူမစ္သည္ အိႏၵိယ၏ `အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒ´ အေၾကာင္း ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေလ့လာထားသူျဖစ္ၿပီး ၁၉၈ဝ စုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားက ေရွာင္ဖယ္ဖယ္ လုပ္ေနခဲ့ၿပီးမွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အာဏာသိမ္း တက္ေရာက္လာသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအေပၚ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ားအတြင္း မူဝါဒေျပာင္းလဲ ဆက္ဆံခဲ့ပံုမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာထားသူျဖစ္သည္။

`အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒ´ ကို ေရးဆဲြခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္း တက္ေရာက္လာသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအေပၚ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲဆက္ဆံခဲ့သည္။ ေခ်ာ့ျမႇဴေရးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးေရးမူဝါဒကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။

အိႏၵိယသည္ မေအာင္ျမင္ေသာ ဤမူဝါဒအေပၚ ဆယ္စုႏွစ္တခုေက်ာ္ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ေျခကုပ္တေနရာစာ ရရွိေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အမီလိုက္ေရးသာ လုပ္ေနခဲ့သည္ဟု ဘူမစ္က သူ႔စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

''စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘာသာေရး မစြက္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ မေပၚေပါက္ဘဲ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အာမ မခံႏိုင္ပါ။ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အရူးလုပ္ေနခဲ့သည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အမီလိုက္ေရး ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ လုပ္ရမွာလဲ'' ဟု ဘူမစ္က ဆုိသည္။

ဤသို႔ လုပ္ေနမည့္အစား အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသာ ေထာက္ခံအားေပးသင့္သည္ဟု ဘူမစ္က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ သူတို႔၏ မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲခဲ့ရျခင္းမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံက ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို တန္ျပန္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္သူပုန္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ေရးအတြက္ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ကို ရရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္၏ ၾကီးထြားလာေနေသာ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တြင္းမ်ားတြင္ ေျခကုပ္ရထားေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

အိႏၵိယ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို တ႐ုတ္က ရရွိသြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သူတို႔ေျမေပၚမွ အိႏၵိယသူပုန္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ေပးပါမည္ဟူေသာ ကတိကိုလည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက မည္သည့္အခါကမွ် မတည္ခဲ့ပါဟု ဘူမစ္က ေျပာသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းႏွစ္ခု တည္ေဆာက္မႈကို ျမန္မာႏို္င္ငံ အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNPC) က ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။ အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ယူနန္ျပည္နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တဦးတည္း ဝယ္ယူခြင့္ ရရွိထားသည့္ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေျမမွ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာ၌ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေရနံပိုက္လိုင္းကိုမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူထားေသာ ေရနံမ်ားကို သယ္ပို႔ရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားေၾကာင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အလြန္အမင္း ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည္ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေျပာဆိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔နယ္ေျမေပၚမွ အဆိုပါ အိႏၵိယသူပုန္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ေပးပါရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရသည္ အိႏၵိယႏွင့္ ကစားေနၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား တခုမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘူမစ္က ေျပာသည္။ သူ႔အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရအမ်ားၾကီး ရွိေနျခင္းကို အိႏၵိယအေနျဖင့္ လက္မခံႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံအားေပးသင့္ၿပီး ျမန္မာ့အေရးကိစၥတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု သူက ခုခံေျပာဆိုသည္။

''အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြက္ တျခားေနာက္တမ်ဳိး လုပ္စရာဆိုလို႔ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံဖို႔ပဲ ရွိတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြကို ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့လို႔ က်ေနာ္တို႔ ဘာေတြရခဲ့လို႔လဲ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ လံုၿခံဳေရးျပႆနာလည္း မေျပလည္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ အိႏၵိယႏိုင္ငံထဲ ဝင္လာတာလည္း အရင္တုန္းကအတိုင္းပဲ။ တ႐ုတ္လက္နက္ေတြ ဝင္လာတာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ'' ဟု ဘူမစ္က ေခ်ပေျပာဆိုသည္။

ၾကီးထြားေအာင္ျမင္လာေနေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ေရးအတြက္ `အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒ´ ကို ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းက အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝါဒကို အၾကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကို ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္အတြက္ ရႈတ္ခ်ျပစ္တင္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္လည္း လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသာ အေျချပဳ စဥ္းစားရၿမဲ ျဖစ္ေနမည္ဆုိပါက အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုသည့္ မဟာတံတိုင္းၾကီးႏွင့္ တိုက္မိၿပီး ဘယ္မွေရာက္မည္မဟုတ္။ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားလွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အခ်ိတ္အဆက္မ်ားသည္လည္း စာရြက္ေပၚတြင္သာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္'' ဟု ဘူမစ္က ေျပာသည္။

''အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၌သာ ဒီမိုကေရစီ ခ်ဳိ႕ငဲ့မႈျပႆနာၾကီးကို ႏိုင္ေအာင္တုိက္ရမည္မဟုတ္၊ ကပ္ရက္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျပႆနာကိုလည္း ေက်ာ္လႊားအႏိုင္ယူရန္ လုိသည္'' ဟု ဘူမစ္က သူ႔စာအုပ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

''က်ေနာ္တုိ႔ တ႐ုတ္ကို အမီလိုက္ေနတာမ်ဳိး ဆက္မကစားေနသင့္ပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အကန္႔အသတ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ က်ေနာ္တို႔ ခံစားေနရတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသီးအပြင့္ေတြကိုလည္း ျမန္မာႏို္င္ငံက ညီအကိုေမာင္ႏွမေတြကို ေပးအပ္ရာမွာ အဓိကအခန္းက က်ေနာ္တို႔ ပါသင့္ပါတယ္'' ဟု ဘူမစ္က ဆက္လက္ေရးသားခဲ့သည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္

No comments:

Post a Comment

မည္သည္႕အၾကံေပးစာကုိမဆုိ ေဝဖန္စာကုိမဆုိ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားအင္၊အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.