27 October 2009

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ လိုအပ္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနထုတ္အစီရင္ခံစာတေစာင္က ဆ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဝဖန္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။

စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ ပ်ဳိးေထာင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကို မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း၊ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တခ်ိန္တည္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္ အျခား ဘာသာဝင္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ပိတ္ပင္ တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအေရး ဗ်ဴ႐ို၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ စြပ္စြဲေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

''စစ္အစိုးရသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ရန္ အလို႔ငွာ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ၊ မတရားအသင္း ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ ဘာသာေရးႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳ ဖိႏွိပ္ေနသည္'' ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

''အစိုးရသည္ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးနီးပါးအတြင္း ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ထားၿပီး၊ ဘာသာေရး ပြဲလမ္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနကာ တဦးခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းမ်ားကုိ သူတို႔၏ ေနရာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး ယႏၲရားကို အသံုးျပဳ၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္'' ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ဆက္လက္ ေရးသားထားသည္။

သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ရည္ညႊန္းကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ `ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔ကို စနစ္တက် ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္´ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေရးထားသည္။

အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ားက တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ား အေျပာအရ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူ သံဃာေတာ္မ်ား ၂၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး၊ ထိုအထဲမွ ေလးပံုသံုးပံုမွာ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုအေတာအတြင္း စစ္အစိုးရ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္အညီ ဗုဒၶဘာသာကို ထြန္းကားေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးသည္ စစ္အစိုးရအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္တရပ္ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနကာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အဆင့္ျမင့္ရာထူး တိုးေရးအတြက္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ေနသည္။

`လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အစိုးရ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးကိုသံုးၿပီး ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာကိုသာ သူတို႔ လိုလားေၾကာင္း အစိုးရက ဆက္လက္ျပသခဲ့သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားကို လႉဒါန္းျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳျခင္း၊ သာသာနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္း စသည္တုိ႔ အပါအဝင္ ႏို္င္ငံေတာ္က ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲလမ္းမ်ားကို က်င္းပ ေပးခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒကို သေဘာမက်ေၾကာင္း ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားေသးသည္။ ထိုဖြဲ႔စည္းပံုအရ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မဲေပးခြင့္ ေပးမထားဘဲ ဘာသာေရးကို ဖိႏွိပ္သည့္အေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျပည္သူ႔ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး၊ အက်င့္သိကၡာ၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အျခား ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ာကို ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ မည္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္မွ် သာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မဲေပးခြင့္ ေပးမထားခဲ့ပါ။

အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရက အတင္းအက်ပ္ ဘာသာေျပာင္းလဲ သြတ္သြင္းျခင္းမ်ား မရွိဟု ေရးသားထားေသာ္လည္း စစ္အစိုးရသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္သူမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အျဖစ္သို႔ သြတ္သြင္းရန္ နည္းလမ္း ေပါင္းစံုသံုးကာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားထားသည္။

ဗုဒၶဘာသာကို အျခားလူနည္းစု ဘာသာမ်ားထက္ပို၍ ထြန္းကားေအာင္ အစိုးရက လုပ္ေပးျခင္းသည္ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ သမိုင္းတြင္ အခိုင္အမာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အခ်က္သာ ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။

`အရပ္သားႏွင့္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုသည္ကို သူတို႔၏ ဗဟိုအာဏာႏွင့္ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္´ ဟု ေရးထားသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ယခုထိလည္း ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ကိုလည္း မရရွိပါ။

၂၀၁၀ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ထြက္ရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ကမၻာတလႊား ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပသည့္ ဝါရွင္တန္၏ ႏွစ္စဥ္ တရားဝင္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ အထူးစိုးရိမ္ရေသာ ႏိုင္ငံ (Country of Particular Concern – CPC) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ရႏိုင္သည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ဤအဖြဲ႔ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ၿပီး ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤစာရင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ပါရွိခဲ့သည္။

ဘာသာေရး လြတ္္လပ္ခြင့္ကို ကမ္းကုန္ေအာင္ ဆက္လက္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားကို ထုိသို႔ CPC အဆင့္အတန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပေလ့ ရွိသည္။ ဤသို႔ သတ္မွတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ခံရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို္င္ငံတကာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ဥပေဒ မျပ႒ာန္းမီကပင္ ထုိသို႔ ပိတ္ဆို႔အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္

No comments:

Post a Comment

မည္သည္႕အၾကံေပးစာကုိမဆုိ ေဝဖန္စာကုိမဆုိ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားအင္၊အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.