28 March 2009

ဗမာ႔အရင္းရွင္စနစ္ဆုိတာ အခုမွစတာၿဖစ္တယ္။

(ဧရာဝတီ)တပ္မေတာ္အရင္းရွင္စနစ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႀကီးထြားေန
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၈၈ အာဏာ သိမ္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရး အထူးသျဖင့္ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း၊ တြင္းထြက္ပစၥည္း တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ပုိ႔ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လာသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆုိရွယ္လစ္အစုိးရ ျပဳတ္က်သြားျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဦးေဆာင္မႈ က႑မွ ပါဝင္လုိသည့္ တပ္မေတာ္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း တပ္မေတာ္ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ထားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ၂ ရပ္ ရိွသည္ဟု ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက တပ္မေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း (Building the Tatmadaw) အမည္ရိွ စာအုပ္တြင္ မွတ္ခ်က္ခ် ေရးသားထားသည္။ ထုိအေၾကာင္းရင္း ၂ ရပ္မွာ မည္သူ႔ကုိမွ် မွီခုိရျခင္း မရိွေစရန္၊ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပ့ံႏုိင္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က စီးပြားေရး အဖဲြ႔ႀကီး ၂ ခုကုိ တည္ေထာင္ထားသည္။ ၁၉၈၉၊ ၁၉၉ဝ တုိ႔တြင္ စတင္ခ့ဲသည့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပုိင္ လီမိတက္ တုိ႔ ျဖစ္သည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခ်က္ တခုမွာ ဦးပုိင္ ဟု ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပုိင္ လီမိတက္သည္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ တပ္ရင္း တပ္ဖဲြ႔မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖဲြ႔မ်ား ထံမွ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ မ တည္ ရင္းႏွီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပုိင္ လီမိတက္ကုိ ယခင္က ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ဳိးညြန္႔က ဦးေဆာင္ခ့ဲသည္။ ယခုအခါ ကာကြယ္ေရး စက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈရုံးမွ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး က တာဝန္ယူထားသည္။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပုိင္ လီမိတက္သည္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္က ပထမဆုံး တည္ေထာင္ခ့ဲသည့္ စီးပြားေရး အင္အားစု ျဖစ္သည္။

ဦးပုိင္ လီမိတက္သည္ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ တရုတ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္ ရိွသည္။ စားအုန္းဆီ၊ ေလာင္စာဆီ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ထုိႏုိင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းသည္။ စီးကရက္၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေက်ာက္မ်က္၊ အဝတ္အထည္မ်ားကုိ ထုိႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔သည္။

၁၉၉ဝ ႏွင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၇၇ ခုကုိ ဦးပုိင္ လီမိတက္က တည္ေထာင္ႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိး၏ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါစာအုပ္ကုိ စကၤာပူ အေျခစုိက္ အဖဲြ႔တခုျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေလ့လာေရး ဌာနက ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးပုိင္ လီမိတက္သည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ထုတ္လုပ္ေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ သစ္ ႏွင့္ သစ္အေခ်ာထည္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ စားေသာက္ကုန္၊ ဘဏ္၊ ကုန္တုိက္၊ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ သံမဏိ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ အလွကုန္ပစၥည္း၊ စာေရးကိရိယာ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဦးပုိင္ လီမိတက္က လုပ္ငန္း ၃၅ ခုကုိ ထူေထာင္ခ့ဲသည္။

လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းမႈမွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ၆ ခု ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္ တခုမွာ မုိးကုတ္၊ မုိင္းရွဴး၊ နမ္းယာ၊ ေမာ္ခ်ီး၊ သပိတ္က်င္းေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေသာ ျမန္မာ့ပတၱျမားလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္း ရပ္ဆုိင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတခုမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ ဆန္႔က်င္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္မည္ဟု ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ယူဆသည္။ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား အားနည္းျခင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေန တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။

ကုိရီးယားမွ Segye ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ Daewoo ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ကုိရီးယားအေျခစုိက္ Pohon သံ ႏွင့္ သံမဏိ ကုမၸဏီ၊ စကၤာပူမွ Rothmans Myanmar Holding Pte Ltd ႏွင့္ Fraser & Neave အုပ္စု၊ ဂ်ပန္မွ Mitsugi ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ Nikko Shoji ကုမၸဏီ လီမိတက္တုိ႔သည္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပုိင္ လီမိတက္ ႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ပူးတဲြလုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏လက္ေအာက္တြင္ ရိွသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကုိယ္ပုိင္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းေပါင္း အနည္းဆုံး ၂၁ ခုကုိ လုပ္ကုိင္ေနသည္ဟု ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ဆုိသည္။

ထုိလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွ တာဆန္း ေရအား လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းလည္း ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခ့ဲေသာ္လည္း ႏုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားၿပီး စစ္ယႏၱရားကုိ တည္ေဆာက္ေနစဥ္မွာပင္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ဓနအင္အားသည္လည္း တုိးတက္ ႀကီးထြားလ်က္ရိွသည္။

No comments:

Post a Comment

မည္သည္႕အၾကံေပးစာကုိမဆုိ ေဝဖန္စာကုိမဆုိ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားအင္၊အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.